បរិក្ខារក្រុមហ៊ុន

equipment-(9)
equipment-(8)
equipment-(4)
equipment-(1)
equipment-(5)
equipment-(7)
equipment-(2)
equipment-(6)
AMADA-Punching

AMADA Punching

Bending-Machine

ម៉ាស៊ីនពត់កោង

Cutting-Machine

ម៉ាស៊ីនកាត់

AMADA-bending

ការពត់កោង AMADA

AMADA-Bending--

ការពត់កោង AMADA

Single-Punching-machine

ម៉ាស៊ីនចាក់ម្ជុលតែមួយ

Riveting-press-machine

ម៉ាស៊ីនចុច Riveting

YAWEI-Punching

YAWEI Punching

Laser-Machine

ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ